0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Reactie LSFVP op Internetconsultatie Wmo woonplaatsbeginsel beschermd wonen

Reactie LSFVP op Internetconsultatie Wmo woonplaatsbeginsel beschermd wonen

Op dit moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen voor mensen die zich bij een gemeente melden. Er zijn thans gemeenten met veel, maar ook met weinig voorzieningen voor beschermd wonen. Het beleid is erop gericht dat alle gemeenten zorgen voor lokale voorzieningen voor haar inwoners en voor preventie. Om dat te bereiken regelt dit wetsvoorstel dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de verstrekking van beschermd wonen voor de eigen inwoners (woonplaatsbeginsel).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Cliënten
Cliënten die behoefte hebben aan beschermd wonen wenden zich voortaan tot de gemeente waar zij hun woonplaats hebben, die verantwoordelijk is voor een passende voorziening. Door de verwachte toename van lokale voorzieningen heeft de cliënt meer keuzemogelijkheden, met name in de vertrouwde omgeving. Indirect effect is dat er voor alle gemeenten meer prikkels zijn om te zorgen voor passende woonruimte en ambulante begeleiding nadat cliënten uitstromen uit beschermd wonen.
Aanbieders
Gemeenten zullen naar verwachting aan aanbieders vragen om een geleidelijke transformatie van het zorglandschap met meer lokale en ook meer ambulante voorzieningen.
Gemeenten
De verantwoordelijkheid van gemeente voor beschermd wonen verandert: thans zijn ze verantwoordelijk voor de cliënten die zich bij de gemeente melden, na invoering van het wetsvoorstel voor de eigen inwoners van de gemeente. Gemeenten blijven de beleidsvrijheid houden om individueel of gezamenlijk in regioverband in te kopen

Reactie LSFVP

Met dit wetsvoorstel wordt de gemeente waar iemand woont verantwoordelijk voor de maatwerkvoorziening beschermd wonen. Een aantal uitzonderingen wordt in de wet genoemd. Daaronder valt ook de cliënt die al in een instelling in de zin van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg verbleef en zijn woonadres naar die instelling had gewijzigd. Voor hem geldt dat hij een melding voor behoefte aan beschermd bij zijn ‘oude’ woonplaats kan doen. Die gemeente is verantwoordelijk voor de verstrekking van de voorziening.

Een positief gevolg van dit wetsvoorstel lijkt te zijn dat de zorg dichterbij de cliënt georganiseerd kan worden. De mogelijkheid om als familie en sociaal netwerk van de cliënt betrokken te zijn en te blijven bij de cliënt, wordt hiermee – in lijn met de doelstelling van de Wmo – versterkt. Al langere tijd is bekend dat het sociale netwerk, waaronder de familie, een belangrijke rol speelt in het herstel van de cliënt. Om die reden is een speciale plek voor de familie(vertrouwenspersoon) ingeruimd in de Wet verplichte ggz. De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) kan zich dan ook vinden in dit wetsvoorstel. Wel heeft de LSFVP enige twijfel bij de uitvoering van de wet. De vraag is of de wens van een cliënt om in zijn eigen woonplaats beschermd te kunnen wonen, altijd kan worden gehonoreerd. En of daarmee altijd de beste zorg wordt geleverd. De LSFVP pleit er in ieder geval voor dat de gemeente samen met de cliënt bekijkt hoe zijn sociale netwerk het beste kan worden betrokken.

Herziening generieke module Naasten in de ggz : vul de enquête in

Herziening generieke module Naasten in de ggz : vul de enquête in

Akwa GGZ, 30 juli 2020

Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van werken met naasten in de ggz, is de generieke module ‘Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek’ op GGZ Standaarden alweer toe aan herziening. De module wordt dit najaar geactualiseerd. Iedereen die ideeën of ervaring heeft met het samenwerken en ondersteunen van naasten, kan bijdragen door het invullen van een korte enquête. Ook patiënten en naasten zelf worden opgeroepen te reageren.

Belangrijke rol

Bert Stavenuiter, directeur van MIND Ypsilon, is beoogd voorzitter van de werkgroep die de herziening ter hand gaat nemen. Een belangrijke reden om de standaard te herzien is volgens hem de Wet verplichte ggz (Wvggz) die op 1 januari van kracht werd. “Die heeft de familie en naasten een veel belangrijkere rol gegeven. Maar daarnaast zou ik ook meer aansluiting willen zoeken bij het sociale domein, waar ook veel mooie initiatieven en ontwikkelingen op dit gebied zijn. Op dit moment is de module nog erg in ggz-taal geschreven. Ik ga de werkgroep uitdagen om hier een slag in te maken.”

Enquête

Samenwerken en ondersteunen van naasten zou wat Stavenuiter betreft de praktijk van alledag moeten zijn. “Vanuit Ypsilon weet ik maar al te goed dat je psychoses kunt vermijden of verkorten door de naasten goed toe te rusten. Maar familieleden en naasten zijn meer dan een hulpstuk, ze hebben ook zélf behoefte aan ondersteuning”, licht hij toe. “Laten we samen de uitdaging aangaan om meer verbinding te krijgen tussen alle kwaliteitsstandaarden als het gaat om samenwerken en ondersteunen van naasten. Daarom vraag ik iedereen die affiniteit heeft met dit onderwerp om de enquête in te vullen. De uitkomsten nemen wij mee in de herziening van de generieke module, want alleen zo doen we samen steeds beter.”

Nieuw: werkkaart samenwerken en ondersteunen van naasten

Nieuw: werkkaart samenwerken en ondersteunen van naasten

De generieke module ‘Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek’ van Akwa GGZ vormt een belangrijke stap in de erkenning van de rol die naasten hebben in het herstelproces van mensen met psychische problematiek. Psychische aandoeningen raken niet alleen de patiënt, maar ook zijn/haar naasten: partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers en zussen. Daarom is het belangrijk om in de zorg aandacht te hebben voor deze naasten, met hen samen te werken en hen waar nodig te ondersteunen.In de generieke generieke module

Wat kan je als professional doen om deze samenwerking vorm te geven? Speciaal voor dit doeleinde heeft Akwa GGZ nu de werkkaart ‘Samenwerken en ondersteunen van naasten’ ontwikkeld.

interview: ‘Handvatten nodig om naasten te betrekken’

interview: ‘Handvatten nodig om naasten te betrekken’

Akwa GGZ, 30 juni 2020

Naasten betrekken bij de behandeling van patiënten. Hoe belangrijk is het, maar vooral: hoe doe je dat? Volgens Henk-Willem Klaassen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en trainer bij Naast & Betrokken, is het van essentieel belang dat familieleden, naasten en hulpverleners samenwerken. Te vaak echter ontbreekt het aan handvatten.

Klaassen maakt zich al jarenlang hard voor het betrekken van naasten bij de behandeling van patiënten. In 2014 schreef hij het boek Bondgenoten waarin hij verschillende aspecten van samenwerking tussen hulpverleners en familieleden belicht. Daarnaast werkte hij mee aan de generieke module ‘Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek’. Deze module vormt een belangrijke stap in de erkenning van de rol die naasten hebben in het herstelproces van mensen met psychische problematiek.

Verschillende rollen

‘De erkenning van de rol van naasten is belangrijk’, zegt Klaassen. ‘Net als het besef dat zij verschillende rollen kunnen vervullen. Soms tegelijkertijd. Zo kan een naaste een belangrijke informatiebron zijn voor diagnostiek & monitoring, maar ook optreden als co-begeleider en een rol spelen in de behandeling. Daarnaast is een naaste vaak mantelzorger, bijvoorbeeld als hij of zij langdurig onbetaalde zorg levert aan de patiënt. Een naaste kan zo verstrikt raken in deze rollen dat hij vastloopt en zelf zorgvrager wordt.’

Hoe waardevol naasten in het behandeltraject ook zijn, toch worden ze lang niet altijd betrokken. Klaassen: ‘Veel behandelaars missen handvatten. Ze zijn bijvoorbeeld niet op de hoogte van het beleid van de ggz-instelling waarvoor ze werken. Of vrezen voor de privacy van de patiënt als ze tegen zijn zin een naaste bij de behandeling betrekken. De generieke module biedt veel informatie. Hij geeft handvatten hoe naasten te betrekken, ook als dat op weerstand stuit.’

Naasten betrekken

‘Naasten betrekken begint met de vraag wie er betrokken zijn bij de patiënt. De volgende vraag is of de patiënt het goed vindt om deze naaste(n) uit te nodigen. Maar daar houdt het niet op. Als een patiënt weigert zijn naasten te betrekken, dan is het belangrijk om door te vragen. En uit te leggen waarom jij als behandelaar zijn familie en/of naasten wél wilt betrekken. Bijvoorbeeld om ze te leren omgaan met de kwetsbaarheid van je patiënt.’

De module geeft door middel van tekst, werkkaarten en een animatiefilm inzicht in hoe behandelaars triadisch te werk gaan. Daarnaast geeft de module handvatten aan naasten. Zij leren hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het triadisch werken en inzien wat ze zélf nodig hebben. Dat is belangrijk, want als naaste ben je vaak in hetzelfde proces verwikkeld als de patiënt. Dat vraagt veel van je.’

Netwerk is belangrijk

De toekomst van de cliënt is misschien wel de belangrijkste reden voor het scholen van professionals in de samenwerking met naasten. Klaassen: ‘Ik vergelijk de psychiatrie wel eens met een pantyfabriek. Keer op keer komen er ladders in het product. Terugval in de psychiatrie kunnen we mijns inziens deels voorkomen door naasten in een vroeg stadium bij de behandelingen te betrekken. En ons te realiseren dat na ontslag een netwerk van naasten belangrijker is dan ooit.’

Oproep MIND: geef je ervaringen met de Wvggz door via de ervaringenmonitor!

Oproep MIND: geef je ervaringen met de Wvggz door via de ervaringenmonitor!

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) ingegaan, als vervanger van de Wet Bopz. Heb jij ervaring met de Wvggz, positief of negatief? MIND hoort deze graag. Op die manier kunnen we monitoren hoe de wet in de praktijk werkt voor cliënten en naasten en kunnen we belangrijke signalen doorgeven aan de wetgever en aan de uitvoerders van de wet, zoals de ggz en justitie. Dit is ook belangrijk omdat de wet de komende periode geëvalueerd wordt en MIND daarbij het geluid wil laten horen van clienten, familie en naasten. 

De link naar het formulier vind je hier

Animatie Grenzen herkennen

Animatie Grenzen herkennen

Hoe reageert u als uw grens bereikt is? Wordt u boos of krijgt u hoofdpijn? Ieder lichaam geeft andere tekens. Herken de uwe en leer uw grenzen kennen. Bekijk de nieuwe animatie over grenzen herkennen  op het youtube kanaal van Naasten in Kracht. Want als u uw eigen grenzen kent, kunt u er beter zijn voor uw naasten. #naasteninkracht #grenzenherkennen

Naasten in Kracht is er voor partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Met animaties over  ‘grenzen stellen’ en ‘grenzen herkennen’. Ervaringsverhalen vormen het hart van www.naasteninkracht.nl. De verhalen geven naasten informatie, tips, inspiratie, troost en steun. Vooral van elkaar.

Actie: Digitale verbinding voor iedereen

Actie: Digitale verbinding voor iedereen

Veel mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben geen smartphone of ander digitaal middel om contact te leggen met hun naasten en zorgprofessionals. Hierdoor verkeren ze, zeker in deze coronacrisis, in een sociaal isolement. De vereniging F-ACT Nederland wil samen met MIND zoveel mogelijk kwetsbare mensen, die nu noodgedwongen geïsoleerd leven, een smartphone verstrekken. 

Help mensen met een psychische kwetsbaarheid uit hun isolement

De coronacrisis raakt ons allemaal. Ook mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vereniging F-ACT Nederland en MIND doen er alles aan om contact met cliënten te onderhouden en de zorgverlening, ook op afstand, te continueren.

Een digitaal contact met kwetsbare cliënten is tijdens deze crisis echt onmisbaar. Maar veel cliënten beschikken niet over digitale middelen, zoals een tablet of smartphone. Zij hebben te weinig geld om het te kopen en/of zijn onvoldoende digitaal vaardig. Hierdoor kunnen zij geen contact leggen met hun omgeving en hulpverleners en raken ze geïsoleerd.

Digitale verbinding voor iedereen!

Het gaat hier naar schatting om enkele honderden mensen met een ernstige psychische aandoening, zoals psychosen, bipolaire stoornissen, ernstige depressies, persoonlijkheidsstoornissen etc.

De vereniging F-ACT Nederland en MIND willen met deze actie geld inzamelen om zoveel mogelijk mensen met ernstige psychische aandoeningen te voorzien van (in eerste instantie) een smartphone.

Help mee: doe een donatie of kom in actie!

Kom in actie!

Haal geld op voor dit project door een ludieke actie vanuit je woonkamer te doen: loop bijvoorbeeld de marathon op je loopband, fiets de wereld over op je hometrainer, haal geld op tijdens een digitale Vrijdag-middag-borrel of doneer (een deel) van je verjaardagsgeld! Lees meer over in actie komen of klik gelijk op de button Schrijf je in op https://www.doemeemetmind.nl/evenement/digitale-verbinding-voor-iedereen

Wil je met een groep in actie komen?
Lees meer over Start een actie met een team.

Suïcide Preventie Dag

Suïcide Preventie Dag

Op 10 september is het Wereld Suïcide Peventiedag met als thema: DOODZONDE, Zelfmoord is nooit alleen

Per dag plegen er in Nederland vijf mensen zelfmoord. Dat zijn er zo’n 1.850 per jaar. Daarnaast doen 100.000 mensen per jaar een suïcidepoging. Dit zijn nauwelijks te bevatten aantallen. Er is een noodzaak om te doorgronden hoe we samen meer suïcides kunnen voorkomen. 

Turning Point, Studio Noodzaak en 113 Zelfmoordpreventie presenteren op

10 september Wereld Suïcide Preventie Dag
de livestream talkshow


DOODZONDE, Zelfmoord is nooit alleen
  Zelfmoord is geen gemakkelijk onderwerp, er rust nog steeds een maatschappelijk taboe op. Er wordt onderling moeilijk over gesproken en we stellen aan mensen waar het slecht mee gaat maar moeilijk de vraag ‘Denk je weleens: ik stap eruit?’.

Wat kunnen we doen om suïcides te voorkomen?
Hoe maken we zelfmoord bespreekbaar en zorgen we ervoor dat iemand de last van zijn doodswens niet alleen draagt?
Hoe kunnen naasten en professionals daarin beter samenwerken?
En hoe vormen we een maatschappelijk vangnet?

Deze essentiële vragen staan centraal in de livestream talkshow op 10 september. Aan de hand van inspirerende tafelgasten, film en vooraanstaande keynotesprekers onderzoeken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat niemand in eenzaamheid uit het leven stapt.

Met bijdrage van o.a.:
Paul Blokhuis – staatssecretaris VWS, Monique Kavelaars – voorzitter 113 Zelfmoordpreventie, Jacobine Geel – voorzitter GGZ Nederland, Peter Dijkshoorn – kinder- en jeugdpsychiater en landelijke ambassadeur lerend jeugdhulpstelsel, Engelhardt Robbe – (oud)bestuurder Deloitte, de NS, het onderwijs, naasten en familie en ervaringsdeskundigen. 

DOODZONDE, Zelfmoord is nooit alleen
 
Wilt u op 10 september van 15.00 – 17.00 uur live via YouTube exclusief de talkshow volgen?
 
Inschrijven kan nu via
aanmelden@turningpoint.nl

U krijgt vooraf de link toegezonden waarmee u het programma online kosteloos kunt volgen.       

Website over OCD

Website over OCD

NedKAD heeft een nieuwe website ontwikkeld: OCDnet.nl. De site bevat informatie over dwangstoornissen ofwel OCD (Obsessive Compulsive Disorder). Deze informatie is bedoeld voor professionals, mensen met OCD en hun naastbetrokkenen.

Waarom deze website?

Met de website OCDnet.nl wordt een platform gecreëerd dat contact vergemakkelijkt tussen de verschillende doelgroepen die te maken hebben met dwangstoornissen. Mensen die last hebben van dwangklachten vragen vaak laat om hulp en dwangproblematiek wordt lang niet altijd als zodanig herkend. Hoewel er werkzame behandelingen bestaan, duurt het in veel gevallen jaren voordat iemand deze krijgt. Hoe langer iemand niet behandeld wordt, hoe kleiner de kans dat de dwangklachten verdwijnen. Dat maakt het bevorderen van herkenning en behandeling extra belangrijk.

Kennisuitwisseling

De website bevordert uitwisseling van wetenschappelijke gegevens over OCD tussen onderzoekers en mensen met OCD. Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Ook is het mogelijk via het E-spreekuur een vraag te stellen aan een deskundige.