0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Webinar Naasten, privacy en goede zorg

Webinar Naasten, privacy en goede zorg

´wanneer privacy goede zorg in de weg staat´

10 november 2021
16.00 uur – 17.00 uur

Er is iets bijzonders aan de hand: ondanks alle afspraken en richtlijnen worden naasten nog steeds te vaak met privacy als argument niet in een crisissituatie betrokken. Dat kan en moet anders  Daarom én om ons 10 jarig jubileum te vieren organiseren wij op 10 november een rondetafelgesprek over naasten, privacy en goede zorg. Onder leiding van Cees Grimbergen geven naasten, patiënten, familievertrouwenspersonen, behandelaars en ethici vanuit studio Desmet hun visie op dit thema.

Schrijf u nu alvast in via het aanmeldformulier. Deelname is gratis.

Nieuwe adviezen in richtlijn GGZ en corona

Nieuwe adviezen in richtlijn GGZ en corona

AkwaGGZ, 25 juni 2021

Vanaf 26 juni gaan nieuwe versoepelingen in en dat betekent ook wijzigingen voor de richtlijn GGZ en corona

De richtlijn GGZ en corona volgt de regels en voorschriften van de overheid en geeft het volgende advies ten aanzien van de maatregelen om te voorkomen dat je besmet wordt met corona:

 • De hulpverlener probeert de 1,5 meter regel te handhaven totdat de overheid ook deze regel wijzigt.
 • De hulpverlener en de patiënt dragen een mondkapje wanneer de 1,5 meter niet is te handhaven en het nabije, intensieve, contact langer duurt dan een kort moment.
 • Het is aan de hulpverlener om de situatie te beoordelen en op geleide daarvan een besluit over het gebruik van een mondkapje te nemen.

Je vindt deze informatie in de paragraaf Voorkomen van besmetting. Let op: deze adviezen gaan in per 26 juni.

Familievertrouwenswerk 2020: de invloed van Corona en de invoering van de Wvggz

Familievertrouwenswerk 2020: de invloed van Corona en de invoering van de Wvggz

Utrecht, 17 juni 2021

Vandaag verschijnt de publieksversie van ons jaarverslag over 2020. Met daarin onder andere: de invloed van de epidemie op naasten van ggz-patiënten, de plus- en minpunten van de invoering van de Wvggz en een overzicht van het familievertrouwenswerk in cijfers.

Veel leesplezier!

Plus- en minpunten Wvggz 2020

Plus- en minpunten Wvggz 2020

Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht.
De invoering van deze wet levert in de praktijk zowel verbeteringen als knelpunten op.

Verbeteringen

Meer aandacht voor naasten

Binnen de Wvggz hebben familie en naasten een wettelijk recht op ondersteuning van een familievertrouwenspersoon gekregen. Het betrekken van familie en naasten bij de zorgmachtiging (ZM) en de crisismaatregel (CM) is een streefnorm van de wet. Daarbij kan gedacht worden aan het ondersteunen van de patiënt door naasten bij het opstellen van een eigen plan van aanpak. Hiermee houdt de patiënt meer de eigen regie en kan maatwerk worden toegepast en gedwongen zorg worden voorkomen. Naasten krijgen ook de gelegenheid om hun zienswijze op het zorgplan kenbaar te maken. Een kanttekening is wel dat naasten in onze praktijk vaak nog onvoldoende op de hoogte zijn van de manier waarop zij het recht om betrokken te worden precies kunnen invullen. Men weet vaak niet dat men wettelijk recht heeft op inbreng bij bijvoorbeeld een zorgafstemmingsoverleg of het opstellen van het eigen plan van aanpak.

Ook ondersteuning voor naasten van forensische patiënten

Artikel 2.3 Wet forensische zorg (Wfz) zorgt ervoor dat de forensische patiënt een ‘gewone’ zorgmachtiging op grond van de Wvggz kan krijgen. Daarbij heeft de patiënt toegang tot de patiëntenvertrouwenspersonen en de naasten tot de familievertrouwenspersoon.

Knelpunten

Hieronder de door ons geconstateerde knelpunten. We hebben deze ingebracht als aandachtspunten bij de evaluatie van de Wvggz en daarmee samenhangende wetten door het Trimbos Instituut.

Langdurig en onduidelijk proces zorgmachtiging

In de praktijk duurt het soms 12-16 weken voordat een zorgmachtiging wordt afgegeven. Daarbij moeten veel stappen genomen worden, waardoor naasten (en patiënt) al snel het overzicht kwijtraken. Ook is onduidelijk wat er gebeurt als de patiënt tijdens de aanvraagprocedure alsnog in een crisis terecht komt. Voor naasten zou het wenselijk zijn als zij tijdens dit proces één aanspreekpunt hebben die het overzicht houdt. Dat geldt temeer bij een melding via het gemeentelijk meldpunt waarbij naasten een doorzettingsmacht hebben. Vaak is onduidelijk waar zij hun bezwaar precies moeten indienen. Ook zijn gemeenten (nog) niet voldoende op de hoogte van de verplichting om naasten als anonieme melders toch de contactgegevens van het OM te geven als zij (anoniem) willen worden gehoord door de rechter.

Voorkomen gedwongen opname is niet altijd de beste oplossing

In de Wvggz hoeft gedwongen zorg niet in te houden dat ook gedwongen opname verplicht is. Dat klinkt mooi, maar komt ons inziens niet altijd ten goede aan de patiënt. Ook de belasting voor naasten is hierdoor toegenomen. Dit vraagt van de behandelaars dat zij nauw samenwerken met de naasten en hen actief ondersteunen.

Onvoldoende nazorg

Hierbij wordt te weinig rekening gehouden met de voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijk leven na een periode van opname of verplichte zorg. Bij het beëindigen van een zorgmachtiging is de nazorg vaak niet goed geregeld. Vooral wanneer patiënt zelf niet veel wil (vaak samenhangend met ziektebeeld), lijkt men weinig moeite voor nazorg te doen. Ook een geschikte woonruimte is niet altijd voorhanden waardoor patiënt in de nachtopvang of bij de naasten thuis terechtkomt. Soms tegen de zin van de naasten.

Samenloop Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte ggz

Zorginstellingen bieden over het algemeen óf zorg op basis van de Wzd óf zorg op basis van de Wvggz, afhankelijk van de stoornis of aandoening. Vaak is er echter sprake van multimorbiditeit. Dat betekent dat patiënten bij wie een bepaalde stoornis bovenliggend wordt, gedwongen kunnen worden om (tijdelijk) te verhuizen.

Onbekendheid met de wet

Het viel op dat medewerkers van ggz-zorgorganisaties, medewerkers van meldpunten bij gemeenten en medewerkers van rechtbanken onvoldoende op de hoogte waren van de nieuwe wetgeving. De familievertrouwenspersonen hebben aan naasten en medewerkers informatie en uitleg gegeven. Met name ook over de taken van de familievertrouwenspersonen in de wet.

Onbekendheid met de rol van de familievertrouwenspersoon

Door het kunnen melden bij gemeenten en het verkennend onderzoek wordt duidelijk dat naasten tijdens maar ook voor deze fase met veel vragen en onzekerheden worstelen en graag de ondersteuning van de familievertrouwenspersoon willen. De inzet van de familievertrouwenspersoon in de fase van het verkennend onderzoek is (nog) lang niet altijd in beeld bij de gemeente en de gemeentelijke meldpunten. De stichting heeft er op diverse manieren aan gewerkt om haar bekendheid bij meldpunten te vergroten. Onder meer door samen op te trekken met de VNG, door contact te zoeken met veiligheidsregio’s, en door gericht informatie over onze dienstverlening te verstrekken.

Pointer: ‘Hokjesdenken in de psychiatrie’

Pointer: ‘Hokjesdenken in de psychiatrie’

7 juni 2021

De uitzending van Pointer geeft een tegelijkertijd onthutsend en herkenbaar beeld van de diagnose gestuurde ggz, waar jongeren met complexe problematiek afwijzing na afwijzing ontvangen, omdat hun problematiek te complex of de crisisgevoeligheid te groot wordt gevonden. Ze worden naar de huisarts (en naar hun familie) terugverwezen.  Jim van Os en Jan Derksen analyseren de problematiek. Sinds de invoering van de diagnose behandelcombinatie financiering, zijn de zogenaamde zorgpaden (diagnose gestuurde behandelprogramma’s) leidend geworden. 

Bekijk de uitzending (25 minuten) hier.

Collega gezocht!

Collega gezocht!

Familievertrouwenspersoon Den Haag e.o.

 • Wil je werken in een organisatie waarin je opkomt voor de belangen van familie en naasten van patiënten in de ggz?
 • Wil jij je sterk maken voor een stevige positie van naasten?
 • Wil je met jouw kennis en ervaring elke dag een bijdrage leveren om familie en naasten de ondersteuning te geven die zij nodig hebben?

Dan hebben we je graag als collega!

Update richtlijn GGZ en corona: gebruik van sneltesten en zelftesten in de ggz

Update richtlijn GGZ en corona: gebruik van sneltesten en zelftesten in de ggz

Bron: Akwa GGZ, Janneke Kramers

Op 15 april 2021 is de twaalfde versie van de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd. Aan de richtlijn is een nieuwe paragraaf toegevoegd over het gebruik van sneltesten en zelftesten in de ggz.

Wanneer sneltesten of zelftesten te gebruiken?

 1. Zelftest onder supervisie is aan te raden voor gebruik op de locatie omdat voor de sneltest een deskundige aanwezig moet zijn voor afname en aflezen van het resultaat.
 2. Het gebruik van sneltesten en zelftesten bij klachten wordt afgeraden. In dat geval moet de PCR-test worden ondergaan.
 3. De zelftest kan wel gebruikt worden om de veiligheid bij groepsbehandelingen of -activiteiten, bezoek op de afdeling of het bezoek aan dagbesteding te verhogen.
 4. Samenhangend hiermee is de vaccinatiegraad van een afdeling of doelgroep van belang. Wanneer de vaccinatiegraad binnen een behandelgroep, klinische verblijfsafdeling of dagbestedingslocatie hoog is neemt het voordeel van sneltesten af.

Afnemen zelftest bij patiënten of bezoekers

Voor het verhogen van de veiligheid bij groepsbehandelingen, groepsactiviteiten, bezoek van dagbesteding of het toelaten van bezoek op de afdeling kan worden overwogen de patiënten of bezoekers preventief een zelftest onder supervisie af te laten nemen.

 • Bij een positieve uitslag moet betrokkene in quarantaine en contact opnemen met de GGD voor het ondergaan van een PCR-test.
 • Deze tests moeten bij de ingang van de instelling/praktijk worden uitgevoerd en vraagt ongeveer 20 minuten tot de uitslag bekend is.
 • Het ondergaan van de test kan niet als voorwaarde voor toegang tot de behandeling gelden.

Afnemen sneltest bij personeel met klachten

De inzet van sneltesten bij medewerkers met klachten is in de LCI-richtlijn van het RIVM ongewijzigd. Het is zinvol om hiermee snel positieve gevallen vast te stellen. Bij een negatieve testuitslag is een herhaling met een PCR-test nog steeds verplicht.

Over de richtlijn GGZ en corona

De richtlijn GGZ en corona is een levend document. Zodra beleidswijzigingen of andere ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, komt de werkgroep weer bijeen om te inventariseren of aanpassing van de richtlijn nodig is. In het versiebeheer bij de richtlijn kan je alle wijzigingen van het afgelopen jaar teruglezen.
De richtlijn vind je voortaan in het A-Z overzicht onder de C van corona; de meest logische plek in het overzicht. De richtlijn blijft wel GGZ en corona heten.

Werkkaart zelfbeschadiging

Werkkaart zelfbeschadiging

“Zelfbeschadiging is niet het begin van zelfdoding, het is een poging tot overleving,”

Paul Ulrich, vrijwilliger Landelijke Stichting Zelfbeschadiging.

Een nieuwe werkkaart Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag geeft ggz-professionals handvatten, tips en achtergrondinformatie over de verschillen en overlappingen van beide gedragingen.

De werkkaart is ontwikkeld door professionals uit het veld, de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging, 113 zelfmoordpreventie en Akwa GGZ.
Download de werkaart hier.
Bekijk de generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

KOPP-mannen gezocht voor documentaire

KOPP-mannen gezocht voor documentaire

Oproep van documentairemaker Vincent Sparreboom

Hij zoekt KOPP-mannen die willen deelnemen aan familieopstellingen in de film At the feet of my mother.

“Dit jaar studeer ik af aan de HKU met de documentaire At the feet of my mother. In deze film van ca. 30 minuten wil ik het fenomeen parentificatie (omgekeerde ouder-kind relaties) zichtbaar maken door middel van familieopstellingen. Hiervoor werk ik samen met verschillende mannen en vrouwen met een KOPP/KOV achtergrond.

Deze film is in zekere zin het vervolg op mijn korte documentaire Mama Mania, die ik maakte in de eerste twee jaar aan de HKU. Hierin onderzocht ik de relatie die ik heb tot mijn bipolaire moeder.

De film laat zien hoe mijn moeder tijdens een manische episode verwikkeld raakt in een dating scam, en hoe ik haar voor dit gevaar probeer te behoeden. De film werd op meer dan 30 filmfestivals vertoond, uitgezonden op NPO 2 Extra en besproken door o.a. Vice, Radio 1 en DeFilmkrant.

Nu ik met Mama Mania mijn persoonlijke verhaal gedeeld heb, wil ik de thematiek van omgekeerde ouder-kind relaties verder uitdiepen, en de samenwerking aangaan met andere KOPP/KOV om deze problematiek meer onder de aandacht te brengen. Er is nog altijd veel te weinig bekend over KOPP/KOV, en veel KOPP/KOV krijgen daardoor niet de juiste hulp. Met mijn film wil ik laten zien hoe de problematiek van KOPP/KOV een systeem-problematiek is. Binnen familieopstellingen komt dit kraakhelder aan het licht, omdat het op een fysieke, visuele manier laat zien hoe ouder en kind binnen een systeem van familierelaties op elkaar reageren.

Ik werk voor deze film samen met stichting Labyrint-in-perspectief. Zij zullen (fragmenten uit) de film gebruiken binnen hun project “KOPP/KOV aan ZET”, in de online voorlichtingsmodules. Daarnaast zal de film naar vele filmfestivals worden ingezonden, en hopelijk ook op televisie verschijnen.

Via verschillende oproepjes heb ik al een aantal aanmeldingen voor mijn film mogen ontvangen (van KOPP/KOV die mee willen doen aan de familieopstellingen in de film). Voldoende vrouwen

te weinig mannen, vooral 40+. Vandaar deze oproep.”

Dus ben jij of ken jij een man met een parentificatie achtergrond? (KOPP/KOV) En ben je nieuwsgierig geworden n.a.v. deze oproep? Stuur dan even een mailtje naar atthefeetofmymother@gmail.com