0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Vacature jurist patiëntenrecht

Vacature jurist patiëntenrecht

De landelijke stichting familievertrouwenspersonen (www.familievertrouwenspersonen.nl) zoekt een jurist gezondheidsrecht (WO) met als specialisatie het patiëntenrecht. Helemaal thuis in de WGBO, WKKGZ, Wvggz, WZD, WFZ, AVG en aanverwante regelgeving. Kent de wereld van de ggz/verslavingszorg en heeft ervaring als zorgjurist binnen een zorginstelling, een koepelorganisatie, of een organisatie voor belanghebbenden in de zorg (patiënten/naasten). 

Werkhouding

Generalist:  bereid en in staat om diverse werkzaamheden te verrichten als lid van de staf van de LSFVP; zoals voor contracten, (privacy-)beleid LSFVP.
Adviseur en meedenker: erop gericht om de familievertrouwenspersonen optimaal uit te rusten met noodzakelijke kennis; kan zich goed verplaatsen in hun werkpraktijk

En verder

Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Is in staat en vindt het leuk om intern en extern te publiceren over ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Taken:

  • De LSFVP en al haar medewerkers geregeld en tijdig op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen op de relevante rechtsgebieden.
  • Juridische vraagbaak voor de familievertrouwenspersonen.
  • Adviseert de directeur-bestuurder op juridisch terrein binnen zijn kennisgebied.
  • Participeert als lid van de staf van de LSFVP en het bureau-overleg.
  • Neemt deel namens de LSFVP aan overleg met ketenpartners.

Wij bieden:

  • Betekenisvol werk.
  • Aandacht voor jou, je ontwikkeling en groei, onder andere door structurele werkbesprekingen en een passend scholingsaanbod.
  • Samenwerking met andere familievertrouwenspersonen op regionaal en landelijk niveau
  • Arbeidsvoorwaarden en een salaris conform schaal 60 cao ggz.
  • Een contract voor de duur van een jaar met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden.

Reageren:

Download vacature als pdf

Corona drijft ggz-cliënt vervroegd uit kliniek

Corona drijft ggz-cliënt vervroegd uit kliniek

Skipr, 30 maart 2020

Ggz-aanbieders ontslaan patiënten vervroegd van behandelafdelingen. De aanbieders willen zo het coronabesmettingsrisico verkleinen en capaciteit vrijspelen voor het geval besmette patiënten in quarantaine moeten. De nazorg in de thuissituatie is in tijden van corona echter precair, zeggen professionals.

Belangenvereniging MIND ontvangt signalen dat instellingen in het hele land cliënten eerder dan gepland uit de kliniek laten vertrekken. Branchevereniging GGZ Nederland zegt geen landelijke cijfers te hebben over cliënten die vanwege de coronacrisis versneld ontslag krijgen. “In het algemeen kunnen we zeggen dat cliënten nu soms eerder naar huis gaan”, aldus woordvoerder Mariska Siebring. “Een eventueel ontslag gebeurt altijd in goed overleg met de cliënt en zijn naasten. Een cliënt kan alleen met vervroegd ontslag als de behandelaar dit verantwoord vindt en in combinatie met passende, goede ambulante zorg.”

Drempel

“Door de coronacrisis is de drempel voor opname hoger en de drempel voor ontslag lager”, zegt psychiater en hoogleraar Public Mental Health Niels Mulder over de nieuwe coronawerkelijkheid in de ggz. “We vragen mensen of ze echt opgenomen willen worden of misschien nog kunnen wachten, want een opnameafdeling kent wel besmettingsrisico’s. Tegelijkertijd wordt ontslag dat al voorzien was vervroegd.”

Extra argument

“Corona is een extra argument in het afwegingskader”, stelt voorzitter Elnathan Prinsen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). “Het is voor een behandelaar legitiem om zich af te vragen waar een patiënt beter af is: op een afdeling waar het risico op besmetting met corona groter is doordat mensen zich niet goed laten instrueren of thuis waar gevaar van verwaarlozing bestaat?”
Princen benadrukt dat de deur niet zomaar achter patiënten wordt dicht getrokken. “Ik heb nergens gehoord van patiënten die naar huis gestuurd worden, terwijl zijzelf en hun naasten dachten dat het niet kon.”

Toch is MIND er niet gerust op. De belangenvereniging vraagt zich of patiënten toch niet aan hun lot worden overgelaten nu de hele samenleving door de coronacrisis ontregeld is en ook de ambulante ggz tegen allerlei restricties aankijkt.

Face tot face

Psychiater Prinsen deelt de zorgen over de ambulante ondersteuning. “Ik zie veel aanbieders die helemaal zo’n overgestapt op zorg op afstand en dat trots op social media vertellen. Prachtig natuurlijk, maar je moet bij zo’n kwetsbare groep niet rücksichtslos overstappen. Daardoor raken mensen ontregeld, terwijl zo nu ook al geen dagbesteding hebben en minder sociale contacten. Ik heb al iemand in gehad die door dit alles zo ontregeld raakte dat hij moest worden opgenomen. Dat gaat verder doorzetten naarmate de crisis langer duurt. Je moet in een ambulante setting de mogelijkheid van face to face contact open houden. Dat kan ook veilig, zolang je maar persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt.” 

Lastig

“De nazorg is ingewikkelder geworden, omdat ook de ambulante teams selectief op huisbezoek gaan”, zegt Mulder. “Ze gaan naar huis, misschien wat te vroeg, in combinatie met beperktere ambulante behandeling, dus mensen moeten zich meer zelf redden. De vrees is dat dit voor sommige patiënten toch wel lastig zal zijn.”

Voorwaarden

Met het oog op dit alles hamert MIND er op om bij vervroegd ontslag duidelijke voorwaarden in acht te nemen. Overleg en communicatie met de cliënt en zijn of haar familie alsook huisarts en sociaal wijkteam staan voorop. Daarnaast moet er nadrukkelijk gekeken worden naar zaken als woonomgeving en belastbaarheid van familie en naasten. Bovendien moet er een terugvalscenario zijn in geval cliënten het thuis toch niet redden.  

Voldoende ondersteuning

GGZ Nederland noemt het positief dat instellingen intakes en behandelingen via beeldbellen doen om hun cliënten toch de nodige zorg te blijven leveren.Ook de ambulante behandeling en begeleiding gaan volgens de branchevereniging door, waar mogelijk face to face, “uiteraard onder de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen”. Ggz-instellingen blijven daarnaast crisisopnames doen en dit geldt ook voor langere opnames die ambulant onvoldoende ondersteund kunnen worden.

Richtlijn GGZ en COVID-19 (corona)

Richtlijn GGZ en COVID-19 (corona)

De geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen specifieke richtlijn GGZ en COVID-19 om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland en vanaf heden beschikbaar op GGZ Standaarden.

Wat staat er in de richtlijn?

Enerzijds gaat de richtlijn over het omgaan met patiënten die daadwerkelijk besmet zijn of daarvan verdacht worden. Anderzijds gaat het over het aanpassen van de psychiatrische en psychologische zorg en behandeling.

Het doel van deze richtlijn is in de eerste plaats dat besmetting met het COVID-19 virus wordt voorkomen en dat daar waar besmetting aan de orde is, de noodzakelijke zorg wordt verleend. In de klinische situatie is aandacht voor het voorkomen van uitbreiding op de afdeling. Daarnaast is het doel dat de psychiatrische zorg en behandeling zoveel als mogelijk in aangepaste vorm voortgang vindt. Ook wordt er aandacht besteed aan het verantwoord inzetten van personeel en hoe om te gaan met risicogroepen of gezondheidsklachten van medewerkers of verdenking van besmetting bij een personeelslid.

Beheer richtlijn De partijen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de richtlijn hebben gezamenlijk besloten dat de richtlijn in beheer is bij Akwa GGZ en gepubliceerd wordt op GGZ Standaarden. De richtlijn is geen vaststaand document, maar wordt aangepast op basis van voortschrijdende kennis, inzichten en ontwikkelingen. Als de richtlijn wordt aangepast delen we deze wijzigingen via berichtgeving op GGZ Standaarden en LinkedIn. Kijk voor de meest actuele versie van de richtlijn op GGZ Standaarden.

Tip: animatie ‘grenzen stellen’

Tip: animatie ‘grenzen stellen’

Grenzen stellen? Leer het bij Naasten in Kracht

Op Naasten in kracht is de eerste van een reeks animaties te zien (klik op het plaatje hieronder). Deze animatie gaat over ‘grenzen stellen’. Wie te maken heeft met een dierbare die gevoelig is voor psychische problemen gaat soms over z’n eigen grenzen heen. Je bent geneigd wat meer van de ander te accepteren, ruzie uit de weg te gaan en ondanks dat je moe bent door te gaan? Herkenbaar?

Bekijk dan de animatie en krijg tips hoe u uw grenzen aan kunt geven. ’Geef geen mening, maar vertel wat het met je doet’, ‘beschrijf wat je graag zou willen’, ‘vraag de ander om ideeën’, enzovoort. Grenzen stellen geeft rust en komt de relatie ten goede.

Dit jaar volgen er nog meer animaties. Welk onderwerp vindt u dat we uit moeten werken in animatievorm?

Ook biedt Naasten in kracht Community een online schrijfhulp en werkt aan ondersteuning via chatsessies. Ervaringsverhalen van en voor naasten vormen de basis van de website.

Kijk op www.naasteninkracht.nl voor meer informatie.

Bezoekersrichtlijn GGZ: geen algehele bezoekersstop

Bezoekersrichtlijn GGZ: geen algehele bezoekersstop

GGZ Nederland, 25 maart 2020

Een algehele bezoekersstop in de geestelijke gezondheidszorg is vooralsnog niet wenselijk. Contact met naasten is voor deze kwetsbare groep patiënten juist heel belangrijk en vormt in een aantal gevallen ook onderdeel van de behandeling. Persoonlijke aandacht van familie en naasten geeft patiënten rust in een periode dat zij daaraan extra behoefte hebben. GGZ Nederland en Valente hebben een aangepaste richtlijn opgesteld voor bezoekersbeleid in tijden van corona. Het bezoekersbeleid is afgestemd met cliënten- en familieorganisatie MIND en het RIVM.

Eén persoon per dag

Voor bezoekers geldt: maximaal één persoon per dag voor maximaal een uur, tenzij een afdeling door bepaalde omstandigheden andere keuzes maakt. Voor oudere patiënten en mensen die lichamelijk niet gezond zijn, geldt dat zij geen bezoek mogen ontvangen. De richtlijn voor bezoekers blijft maatwerk, omdat het risico per instelling, afdeling en patiëntengroep kan verschillen.

Beperking bezoekers in ggz en gehandicaptenzorg

Beperking bezoekers in ggz en gehandicaptenzorg

Skipr, 23 maart 2020

Het kabinet heeft maandag met de sectoren gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz) nieuwe bezoekersregelingen in verband met de coronacrisis vastgesteld.

Lokaal maatwerk

Bezoek wordt zoveel mogelijk beperkt. Daarbij wordt de specifieke context van deze zorgsectoren in acht genomen. Binnen de sectoren bestaat een grote diversiteit, waardoor ruimte wordt gelaten voor lokaal maatwerk. De landelijke richtlijnen gelden voorlopig tot en met 6 april en zijn bedoeld om de kwetsbare bewoners en hulpverleners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19).

Gehandicaptenzorg

De bezoekersregeling voor de gehandicaptenzorg gaat uit van het principe: nee, tenzij. Er is geen bezoek, tenzij het contact met de familie of vrijwilliger van essentieel belang is voor de cliënt. Dan geldt dat één bewoner maximaal één persoon per dag gedurende maximaal één uur mag ontvangen, mits de bezoeker klachtenvrij is.

Zorgorganisaties bepalen of bezoekers binnen mogen op de locatie. Als ergens corona wordt geconstateerd, geldt een volledig bezoekverbod. Er wordt ingezet op begrijpelijke, eenvoudige communicatie over de bezoekersregeling. Bezoek wordt aangemoedigd het contact op andere manieren voort te zetten, bijvoorbeeld door WhatsApp en videobellen. Zorgverleners en anderen zullen uiteraard begrip tonen voor het handelen en de emotionele uitlatingen van cliënten gezien de bijzondere crisissituatie waar we mee te maken hebben.

Ggz

Gezien de grote mentale risico’s van vergaande beperkingen is een algehele bezoekersstop in de ggz niet gewenst. Vooralsnog is van een algehele stop dus ook geen sprake. Voorlopig is er sprake van maatwerk. In principe geldt dat cliënten maximaal één persoon per dag gedurende één uur kunnen ontvangen.

In ggz-instellingen zijn bezoekers met (milde) verkoudheidsklachten niet welkom. Op afdelingen waar vanwege het coronavirus isolatieverpleging wordt toegepast, is bezoek ongewenst. Bezoek wordt verzocht om het contact zoveel mogelijk op andere manieren vorm te geven, bijvoorbeeld met behulp van videobellen of via WhatsApp.

Jeugd

Voor kinderen en jeugdigen in jeugdhulpinstellingen wordt de bezoekersregeling van de gehandicaptensector gevolgd. Voor jeugdigen in ggz-instellingen geldt dezelfde richtlijn als voor volwassenen in de ggz.

De Gelderlander: ‘GGZ-instellingen openen samen coronacentrum’

De Gelderlander: ‘GGZ-instellingen openen samen coronacentrum’

NIJMEGEN – Coronapatiënten van de GGZ instellingen in de regio worden vanaf volgende week opgevangen in een speciaal coronacentrum. Het gaat om een gebouw van Pro Persona dat in februari was verkocht aan het RadboudUMC. Albert Heller 23-03-20, 11:35

Op die locatie worden patiënten van IrisZorg, Pro Persona, RIBW Nijmegen en Rivierenland en RIBW Arnhem en Veluwe Vallei opgenomen.  Het gaat om patiënten die in hun huidige woning niet in staat zijn om zich aan alle regels te houden om het virus niet verder te verspreiden. 

Niet alle GGZ-patiënten worden hier opgenomen

Coronapatiënten van de GGZ-instellingen worden in eerste instantie zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving thuis of in de instelling opgevangen. De samenwerkende organisaties stellen een apart team samen met begeleiders en verpleegkundigen die zoveel mogelijk een opleiding in de medische zorg hebben gehad. 

In het coronacentrum is plek voor tientallen bedden.  De bewaking wordt verzorgd door het RadboudUMC.

Bereikbaarheid familievertrouwenspersonen tot 6 april

Bereikbaarheid familievertrouwenspersonen tot 6 april

Tot 6 april werken ook wij vanuit huis. Onze dienstverlening gaat gewoon door. Dus als u als naaste tegen een probleem aanloopt: bel of mail ons gerust.

Wvggz: brochure voor naasten

Wvggz: brochure voor naasten

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen heeft een brochure voor naasten gemaakt over verplichte geestelijke gezondheidszorg. Naasten spelen immers een belangrijke rol nu de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht is.

In de brochure een beknopte uitleg van de crisismaatregel en de zorgmachtiging, met speciale aandacht voor de rol van naasten hierbij. Ook bevat de brochure overzichtelijke schema’s.

Op onze website kunt u de brochure doorlezen, downloaden en/of bestellen (gratis).