0900-333 2222 (10ct pm)

Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Nieuwe adviezen in richtlijn GGZ en corona

Nieuwe adviezen in richtlijn GGZ en corona

AkwaGGZ, 25 juni 2021

Vanaf 26 juni gaan nieuwe versoepelingen in en dat betekent ook wijzigingen voor de richtlijn GGZ en corona

De richtlijn GGZ en corona volgt de regels en voorschriften van de overheid en geeft het volgende advies ten aanzien van de maatregelen om te voorkomen dat je besmet wordt met corona:

 • De hulpverlener probeert de 1,5 meter regel te handhaven totdat de overheid ook deze regel wijzigt.
 • De hulpverlener en de patiënt dragen een mondkapje wanneer de 1,5 meter niet is te handhaven en het nabije, intensieve, contact langer duurt dan een kort moment.
 • Het is aan de hulpverlener om de situatie te beoordelen en op geleide daarvan een besluit over het gebruik van een mondkapje te nemen.

Je vindt deze informatie in de paragraaf Voorkomen van besmetting. Let op: deze adviezen gaan in per 26 juni.

Update richtlijn GGZ en corona: gebruik van sneltesten en zelftesten in de ggz

Update richtlijn GGZ en corona: gebruik van sneltesten en zelftesten in de ggz

Bron: Akwa GGZ, Janneke Kramers

Op 15 april 2021 is de twaalfde versie van de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd. Aan de richtlijn is een nieuwe paragraaf toegevoegd over het gebruik van sneltesten en zelftesten in de ggz.

Wanneer sneltesten of zelftesten te gebruiken?

 1. Zelftest onder supervisie is aan te raden voor gebruik op de locatie omdat voor de sneltest een deskundige aanwezig moet zijn voor afname en aflezen van het resultaat.
 2. Het gebruik van sneltesten en zelftesten bij klachten wordt afgeraden. In dat geval moet de PCR-test worden ondergaan.
 3. De zelftest kan wel gebruikt worden om de veiligheid bij groepsbehandelingen of -activiteiten, bezoek op de afdeling of het bezoek aan dagbesteding te verhogen.
 4. Samenhangend hiermee is de vaccinatiegraad van een afdeling of doelgroep van belang. Wanneer de vaccinatiegraad binnen een behandelgroep, klinische verblijfsafdeling of dagbestedingslocatie hoog is neemt het voordeel van sneltesten af.

Afnemen zelftest bij patiënten of bezoekers

Voor het verhogen van de veiligheid bij groepsbehandelingen, groepsactiviteiten, bezoek van dagbesteding of het toelaten van bezoek op de afdeling kan worden overwogen de patiënten of bezoekers preventief een zelftest onder supervisie af te laten nemen.

 • Bij een positieve uitslag moet betrokkene in quarantaine en contact opnemen met de GGD voor het ondergaan van een PCR-test.
 • Deze tests moeten bij de ingang van de instelling/praktijk worden uitgevoerd en vraagt ongeveer 20 minuten tot de uitslag bekend is.
 • Het ondergaan van de test kan niet als voorwaarde voor toegang tot de behandeling gelden.

Afnemen sneltest bij personeel met klachten

De inzet van sneltesten bij medewerkers met klachten is in de LCI-richtlijn van het RIVM ongewijzigd. Het is zinvol om hiermee snel positieve gevallen vast te stellen. Bij een negatieve testuitslag is een herhaling met een PCR-test nog steeds verplicht.

Over de richtlijn GGZ en corona

De richtlijn GGZ en corona is een levend document. Zodra beleidswijzigingen of andere ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, komt de werkgroep weer bijeen om te inventariseren of aanpassing van de richtlijn nodig is. In het versiebeheer bij de richtlijn kan je alle wijzigingen van het afgelopen jaar teruglezen.
De richtlijn vind je voortaan in het A-Z overzicht onder de C van corona; de meest logische plek in het overzicht. De richtlijn blijft wel GGZ en corona heten.

Elfde richtlijn ggz en corona

Elfde richtlijn ggz en corona

Vanwege actualisatie van het RIVM in de LCI-richtlijn COVID-19 wederom een aanpassing in de richtlijn GGZ en corona. Belangrijkste wijzigingen:

 1. De eerste wijziging gaat over het vervallen van de tijdsduur van 15 minuten als norm voor het preventief gebruik van mondneusmasker bij zorgcontacten. In eerdere versies van de standaard was de aanbeveling dat hulpverleners persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken als een bezoek langer dan 15 minuten duurt. Die tijdsnorm is nu vervallen; aanbeveling is dat hulpverleners direct beschermingsmiddelen gebruiken.
 2. De tweede wijziging is de toevoeging dat het gebruik van FFP2-maskers ook overwogen kan worden in situaties waarbij ingeschat wordt dat er een verhoogd risico op vrijkomen van zeer kleine druppeltjes is, zoals bij langdurige blootstelling op een korte afstand aan een COVID-19 positieve/verdachte patiënt.

Lees het hele nieuwsbericht hier.

Versie 8 richtlijn GGZ online

Versie 8 richtlijn GGZ online

Versie 8 van de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd 

Akwa GGZ, 28 oktober 2020

De geestelijke gezondheidszorg heeft op 28 oktober een geactualiseerde versie van de richtlijn GGZ en corona uitgebracht (versie 8).  De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op ventilatie, mondkapjes en thuiswerken. Alle wijzigingen lees je  in de richtlijn op GGZ standaarden bij Versiebeheer, en in dit artikel.

4 aanbevelingen voor goede ventilatie

In de paragraaf De wachtruimte en de spreekkamer vind je vier aanbevelingen voor het ventileren van ruimtes:

 1. Vermijd het ontstaan van directe sterke luchtstromen die van de ene naar de andere persoon leiden, bijvoorbeeld door zwenkventilatoren of aircosystemen. Gebruik ventilatoren en airco’s alleen indien de ruimte te warm wordt en mogelijk gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Probeer dan zo veel mogelijk een luchtstroom van persoon naar persoon te vermijden.
 2. Recirculatie binnen een ruimte wordt niet specifiek afgeraden. Wel moet bij recirculatie in een gemeenschappelijke ruimte voldoende ventilatie plaatsvinden, minimaal volgens de eisen genoemd in het Bouwbesluit. Dus er dient via een ventilatievoorziening voldoende verse lucht van buiten naar binnen worden gebracht. Recirculeren (zonder voldoende luchtverversing) is geen vervanging voor ventileren.
 3. Lucht zo mogelijk na bijeenkomsten door ramen open te zetten. Zorg dan dat er geen mensen in de ruimte zijn waardoor sterke luchtstromen kunnen ontstaan tussen personen.
 4. Zorg dat ventilatiesystemen goed zijn onderhouden/gereinigd en voldoen aan het bouwbesluit.

Mondkapjes in de ggz

In de paragraaf Voorkomen van besmetting is in de inleiding explicieter gemaakt dat de hulpverlener een mondneusmasker gebruikt bij zorg binnen 1,5 meter, of in situaties die hij/zij als risicovol inschat.

In deze vernieuwde versie van de richtlijn zijn alle aanbevelingen voor gebruik van mondmaskers in lijn gebracht met de aanbevelingen van de Rijksoverheid en WHO. In deze richtlijn vind je nadere uitwerking voor de ggz voor wat betreft gebruik van mondmaskers:

In de aanbevelingen is opgenomen dat de professional in de genoemde situaties het type chirurgisch mondmasker II R gebruikt. Het alternatieve type FFP1 is geschrapt uit de richtlijn.

Thuiswerken: niet voor medewerkers in de zorg

Het kabinet roept iedereen op om zoveel mogelijk thuis te werken. Die oproep geldt echter niet voor professionals in de zorg. Werk je in de ggz, dan heb je een cruciaal beroep. Dit betekent dat een (groeps)behandeling face-to-face kan plaats vinden. Uiteraard neemt iedereen daarbij de RIVM-richtlijnen in acht, en kan het alleen als de veiligheid van medewerkers en patiënten voldoende is gewaarborgd. Zo kunnen we zoveel mogelijk de reguliere zorg, binnen alle geldende kaders en richtlijnen, voortzetten. Hier lees je meer over in de inleiding bij de richtlijnNB: de richtlijn is op dit punt niet aangepast.

In het corona-dossier van het Nederlands Jeugdinstituut vind je nog meer informatie en afwegingen bij face-to-facecontacten met kinderen, jongeren en hun ouders.

Blijf op de hoogte van wijzigingen in de richtlijn

De richtlijn GGZ en corona wordt vernieuwd bij wijzigingen in het kabinetsbeleid, RIVM-beleid of andere relevante ontwikkelingen. Wil je altijd op de hoogte zijn van de meest recente versie? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Akwa GGZ. Deze verschijnt elke twee weken, èn bij iedere herziening van de richtlijn GGZ en corona. Je leest in de nieuwsbrief ook meer over ontwikkelingen bij de kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten, en over leren en evalueren in de ggz.

Wij werken vanuit huis

Wij werken vanuit huis

Vanaf 30 september werken wij vanuit huis. Wij zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar. Face-to-face afspraken worden waar mogelijk vervangen door beeldbel-afspraken.

Actie: Digitale verbinding voor iedereen

Actie: Digitale verbinding voor iedereen

Veel mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben geen smartphone of ander digitaal middel om contact te leggen met hun naasten en zorgprofessionals. Hierdoor verkeren ze, zeker in deze coronacrisis, in een sociaal isolement. De vereniging F-ACT Nederland wil samen met MIND zoveel mogelijk kwetsbare mensen, die nu noodgedwongen geïsoleerd leven, een smartphone verstrekken. 

Help mensen met een psychische kwetsbaarheid uit hun isolement

De coronacrisis raakt ons allemaal. Ook mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vereniging F-ACT Nederland en MIND doen er alles aan om contact met cliënten te onderhouden en de zorgverlening, ook op afstand, te continueren.

Een digitaal contact met kwetsbare cliënten is tijdens deze crisis echt onmisbaar. Maar veel cliënten beschikken niet over digitale middelen, zoals een tablet of smartphone. Zij hebben te weinig geld om het te kopen en/of zijn onvoldoende digitaal vaardig. Hierdoor kunnen zij geen contact leggen met hun omgeving en hulpverleners en raken ze geïsoleerd.

Digitale verbinding voor iedereen!

Het gaat hier naar schatting om enkele honderden mensen met een ernstige psychische aandoening, zoals psychosen, bipolaire stoornissen, ernstige depressies, persoonlijkheidsstoornissen etc.

De vereniging F-ACT Nederland en MIND willen met deze actie geld inzamelen om zoveel mogelijk mensen met ernstige psychische aandoeningen te voorzien van (in eerste instantie) een smartphone.

Help mee: doe een donatie of kom in actie!

Kom in actie!

Haal geld op voor dit project door een ludieke actie vanuit je woonkamer te doen: loop bijvoorbeeld de marathon op je loopband, fiets de wereld over op je hometrainer, haal geld op tijdens een digitale Vrijdag-middag-borrel of doneer (een deel) van je verjaardagsgeld! Lees meer over in actie komen of klik gelijk op de button Schrijf je in op https://www.doemeemetmind.nl/evenement/digitale-verbinding-voor-iedereen

Wil je met een groep in actie komen?
Lees meer over Start een actie met een team.

Infographic: ‘Digitaal of face-to-face behandelen?’

Infographic: ‘Digitaal of face-to-face behandelen?’

De richtlijn GGZ en corona adviseert dat behandelaar en patiënt samen beslissen wat het beste past. Dit kan betekenen dat de behandeling face-to-face blijft plaatsvinden of op een digitale manier doorgaat. Om samen die keus te kunnen maken is het belangrijk te weten wat dit betekent voor de behandeling. Daarvoor heeft Akwa GGZ een infographic ontwikkeld op basis van de richtlijn GGZ en corona.

Loket mentale hulp in coronacrisis

Loket mentale hulp in coronacrisis

Eén loket voor mentale gezondheid

De maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan beïnvloeden iedereen. De beperkingen in het contact, het sluiten van sportclubs, horeca en culturele instellingen, en het thuiswerken maken dat de dagen nog steeds anders zijn dan normaal. Sommige mensen worden ziek, of overlijden. De druk op de professionals in verpleeghuizen, zorginstellingen en ziekenhuizen is hoog. Emotioneel en mentaal vraagt de uitbraak van het nieuwe coronavirus dus ook wat van ons allemaal. Als je op zoek bent naar hulp of informatie hoe je met de emotionele belasting om kunt gaan, dan is het niet altijd duidelijk bij wie of waar je terecht kunt. Daarom voorziet ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum  Nationaal Psychotrauma Centrum in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  één loket gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid: het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19.

Oproep aan ggz-instellingen: geef meer aandacht aan naasten ivm coronacrisis

Oproep aan ggz-instellingen: geef meer aandacht aan naasten ivm coronacrisis

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen heeft ggz instellingen opgeroepen om in verband met de coronacrisis meer aandacht te besteden aan naasten van mensen met psychische en/of verslavingsproblematiek.

De familievertrouwenspersonen signaleren dat naasten zich in deze tijd meer zorgen maken, maar tegelijkertijd minder snel contact opnemen met de instellingen om de zorgverleners niet onnodig te belasten. Daarom vragen zij de instellingen de gevolgen van de crisis voor de positie van de naasten de agenda te zetten en acties te nemen om het contact met de naasten te compenseren.

Lees hier de volledige brief.