Familiebeleid in de ggz

Familiebeleid in de ggz

Instellingen horen familiebeleid te hebben. In familiebeleid regelt de instelling hoe ze omgaat met familie en naasten van cliënten.

U kunt de hulpverlener vragen om een kopie van het familiebeleid van de instelling. Daarin leest u:

  • hoe de instelling u betrekt bij de behandeling
  • welke informatie u krijgt
  • wie uw contactpersoon is
  • hoe u een klacht kunt indienen.

Kwaliteitsstandaard ‘Naasten’

Voor het omgaan met naasten van mensen psychische problemen is een kwaliteitsstandaard ontwikkeld: de Generieke module samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek.

Uitgangspunt van deze module is: ‘een systemische visie op psychische aandoeningen. Daarbij staan interacties tussen mensen onderling centraal. Daarom is het belangrijk om in de zorg voor mensen met psychische aandoeningen aandacht te hebben voor de naasten, met hen samen te werken en waar nodig te ondersteunen.’

Bekijk hier de samenvatting van de module.

Goed hulpverlenerschap

Als de cliënt niet wil dat u informatie krijgt over de behandeling, dan kan de hulpverlener toch met u in gesprek blijven. Dat getuigt van goed hulpverlenerschap. De hulpverlener kan u altijd algemene informatie geven. Over de instelling, over de psychiatrische of verslavingsproblemen en over hoe u daarmee kunt omgaan. U kunt aan de hulpverlener vragen:

  • welke cursussen en informatieavonden de instelling organiseert voor familie en naasten
  • hoe u contact kunt opnemen met familieorganisaties
  • of de instelling een familieraad heeft
  • of er in de instelling een familievertrouwenspersoon is
  • of u het familiebeleid van de instelling kunt inzien.

U kunt zelf vragen om een gesprek. De hulpverlener van de cliënt kan ook een andere hulpverlener inschakelen om uw vragen te beantwoorden.

De achtergronden van familiebeleid

De familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg maken zich al jaren sterk voor familiebeleid. In samenwerking met de cliëntenorganisaties en de ggz-instellingen onderzochten zij hoe familiebeleid eruit zou moeten zien.

De Modelregeling Naastbetrokkenen 2004 (pdf) geeft algemene richtlijnen voor het contact tussen instelling en familie of naastbetrokkenen.

De Criteria Familiebeleid 2011 (pdf) zijn voorwaarden waaraan goed familiebeleid moet voldoen. Instellingen die familiebeleid willen ontwikkelen, vinden hierin een handleiding.