Wetgeving en rechtspositie

Wetgeving en rechtspositie

De wet is complex. Waar u recht op hebt, hangt af van de omstandigheden. Heeft u vragen over uw rechtspositie, dan is het het beste contact op te nemen met een familievertrouwenspersoon. Die kan u uitleggen wat in uw situatie van toepassing is.

Rechten van cliënten in de ggz

In de wet staat de cliënt centraal. De cliënt heeft:

  • recht op privacy
  • recht op het geven van  toestemming voor de behandeling
  • recht op inzage in zijn dossier
  • recht op het geven van toestemming om informatie aan derden te verstrekken.

Deze rechten komen uit:

  • de Wet op de geneeskundige behandeling, WGBO
  • de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen, BOPZ
  • de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, Wvggz
  • de Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp

Meer informatie over deze wetten vindt u op onze pagina’s over de Wvggz en op dwangindezorg.nl.

Rechten van familie en naasten in de ggz

U heeft als familie of naaste recht op informatie. Als de cliënt er geen bezwaar tegen heeft, krijgt u informatie over de behandeling. Wil de cliënt niet dat u informatie krijgt, dan hebt u in elk geval recht op algemene informatie. Over de instelling en over de aard van de problemen bijvoorbeeld. Soms kan de hulpverlener besluiten u toch informatie te geven over de cliënt, ook al wil de cliënt dat niet. De hulpverlener handelt in dat geval ‘in het belang van de cliënt’.

Is een cliënt wilsonbekwaam, dan moet de partner of een familielid toestemming geven voor het opstellen en uitvoeren van het behandelplan. In dat geval overlegt de hulpverlener met de familie of naasten, ook als de cliënt daar geen toestemming voor wil geven.

Recht op een familievertrouwenspersoon

In de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg is het recht van familie en naasten op een familievertrouwenspersoon opgenomen. De ggz-instellingen zijn dan verplicht om een familievertrouwenspersoon aan te bieden. De Wet verplichte ggz vervangt de Wet BOPZ.
Lees de tekst van artikel 12 van de Wet verplichte ggz

De familievertrouwenspersoon komt op voor uw belangen

De familievertrouwenspersoon brengt de positie van familie en naasten onder de aandacht van de instelling. Hij wijst de instelling op regels die voor u problemen geven. Op die manier versterkt de familievertrouwenspersoon het familiebeleid van de instelling.
Meer over familiebeleid