Familiebeleid

Familiebeleid

Steeds meer instellingen ontwikkelen familiebeleid. In familiebeleid regelt de instelling hoe ze omgaat met familie en naasten van cliënten. Familiebeleid regelt de voorwaarden en de manier waarop familie en naasten benaderd en betrokken worden. Het krijgen van informatie en ondersteuning is dan niet meer afhankelijk van een individuele hulpverlener, maar wordt uitgevoerd volgens richtlijnen.

Familiebeleid rust op de volgende pijlers:

  1. De familieraad: een medezeggenschapsorgaan dat de collectieve belangen van familie en naasten behartigt binnen de ggz-instelling. Meer over familieraden vindt u bij de Kamer Familieraden op de website van MIND Platform. 
  2. De familievertrouwenspersoon: een onafhankelijke professional die zich inzet om de communicatie tussen hulpverlening en familie of naasten te verbeteren en professionele zorg en de zorg door naasten rondom de cliënt zo goed mogelijk af te stemmen.
  3. Richtlijnen voor de omgang met familie en naastbetrokkenen, hun informatievoorziening, hun betrokkenheid in het zorgproces en hun ondersteuning. Een basisdocument hiervoor is de modelregeling naastbetrokkenen van de familieorganisaties: Betrokken omgeving (pdf). 
  4. Een klachtenregeling voor familie en naasten, waar zij terecht kunnen met klachten over de manier waarop zij bejegend en begeleid worden.

De achtergronden van familiebeleid

De familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg maken zich al jaren sterk voor familiebeleid. In samenwerking met de cliëntenorganisaties en de ggz-instellingen onderzochten zij hoe familiebeleid eruit zou moeten zien.

De modelregeling naastbetrokkenen van de familieorganisaties: Betrokken omgeving  geeft algemene richtlijnen voor het contact tussen instelling en familie of naasten.

De Criteria Familiebeleid 2011 (pdf) zijn voorwaarden waaraan goed familiebeleid moet voldoen. Instellingen die familiebeleid willen ontwikkelen, vinden hierin een handleiding.